315-5317

From JAMMArcade.net WIKI
Jump to: navigation, search
/** Inputs **/
Pin	2 = i2;
Pin	3 = i3;
Pin	4 = i4;
Pin	5 = i5;
Pin	6 = i6;
Pin	7 = i7;
Pin	8 = i8;
Pin	9 = i9;
Pin	12 = i12;
Pin	13 = i13;
Pin	14 = i14;
Pin	15 = i15;
Pin	16 = i16;
Pin	17 = i17;
Pin	18 = i18;
Pin	19 = i19;

/** Outputs **/
Pin	12 = o12; /**(Combinatorial, Output feedback output, Active high) **/
Pin	13 = o13; /**(Combinatorial, Output feedback output, Active high) **/
Pin	14 = o14; /**(Registered, Output feedback registered, Active low) **/
Pin	15 = o15; /**(Registered, Output feedback registered, Active low) **/
Pin	16 = o16; /**(Registered, Output feedback registered, Active low) **/
Pin	17 = o17; /**(Registered, Output feedback registered, Active high) **/
Pin	18 = o18; /**(Combinatorial, Output feedback output, Active high) **/

/** Equations **/

o12 = i2
  # o14;
o12.oe = vcc;

o13 = o15
  # i3;
o13.oe = vcc;

!o14 .d !i5
   # !i2 & !o14
   # !i2 & i3 & i4
   # i3 & i4 & !o14
   # !i2 & i4 & o15 & !o16;
o14.oe = OE;

!o15 .d !i3 & i5 & !o15
   # i2 & i4 & i5 & !o15
   # i2 & !i3 & i4 & i5
   # i2 & !i3 & i5 & !o14 & o16;
o15.oe = OE;

!o16 .d !i4 & i5 & !o16
   # i2 & i3 & i5 & !o16
   # i2 & i3 & !i4 & i5
   # i3 & !i4 & i5 & o14 & !o15;
o16.oe = OE;

o17 .d ;
o17.oe = OE;

o18 = o16
  # i4;
o18.oe = vcc;